Procedura konkursu na stypendia dla studentów

Konkurs skierowany jest do studentów kierunku Fizyka Medyczna Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Do konkursu mogą przystąpić studenci I roku studiów II-go stopnia (magisterskich), którzy otrzymali ocenę, co najmniej dobrą z egzaminu inżynierskiego.

Stypendium naukowe w wysokości 1000 PLN miesięcznie przyznane zostanie na okres 15 miesięcy i wypłacane będzie studentom w okresie od czerwca 2014 do sierpnia 2015 roku. W drodze konkursu wyłonieni zostaną dwaj studenci, którzy zostaną włączeni w prace badawcze związane z projektem POMOST FNP p.t. "The neuroprotective action of ketogenic diet in the pilocarpine model of temporal lobe epilepsy" i będą realizowali prace magisterskie kierowane przez dr inż. Joannę Chwiej (kierownika projektu).

Kandydaci przystępujący do konkursu przesyłają wnioski wraz dodatkowymi dokumentami, których lista znajduje się poniżej, na adres joanna.chwiej@fis.agh.edu.pl oraz w jednym egzemplarzu składają osobiście, u kierownika projektu dr inż. Joanny Chwiej (Kraków, ul. Reymonta 19, budynek D10, pok. 116) do dnia 31 marca 2014 do godziny 15:00.

Wniosek składany przez kandydata powinien zawierać:

  1. Podpisaną przez kandydata deklarację przystąpienia do konkursu, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez komisję rekrutacyjną na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji (w plikach do pobrania).
  2. Życiorys kandydata ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych (stypendia, publikacje, aktywny udział w konferencjach i projektach badawczych) oraz informacji na temat znajomości języka angielskiego (oceniane w skali 0-3 pkt).
  3. Potwierdzona w Dziekanacie WFiIS informacja o średniej ze studiów I-szego stopnia (oceniane w skali 0-5 pkt).
  4. Opinie opiekuna pracy inżynierskiej (oceniane w skali 0-2 pkt).
  5. Kontaktowy adres e-mail kandydata.

Spośród osób wnioskujących wyłonionych zostanie maksymalnie 6 najlepszych studentów, którzy zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie przez komisję konkursową, w której skład wejdzie dwóch członków interdyscyplinarnego zespołu badawczego oraz Dziekan ds. Studenckich WFiIS lub osoba przez niego skierowana.

W oparciu o złożoną dokumentację oraz wyniki rozmowy kwalifikacyjnej wyłonionych zostanie dwóch studentów, którzy otrzymają stypendium. W okresie otrzymywania stypendium stypendyści będą zobowiązani do prowadzenia pracy naukowej pod kierunkiem dr inż. Joanny Chwiej oraz przygotowywania sprawozdań okresowych z realizowanych zadań. Udział studenta w projekcie ma się zakończyć obroną pracy magisterskiej.

Ważne!

Uzyskanie stypendium w ramach konkursu pozostaje bez wpływu na uprzednio nabyte przez studenta prawa do innych stypendiów.